logo-biblioteka4

 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg

Regulamin udostępniania zbiorów

Załącznik do zarządzenia nr 1/2014
dyrektora PODM-P w Trzebnicy
z dnia 24.01.2014r.

Regulamin

Biblioteki Pedagogicznej w Trzebnicy

I. Przepisy ogólne

§ 1.   Biblioteka Pedagogiczna w Trzebnicy zwana dalej Biblioteką jest placówką oświatową służącą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, placówek oświatowych, w tym bibliotek szkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

§ 2.    Biblioteka działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. 1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).
 2. 2.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.2006 Nr 97 poz. 674 z późn. zm).
 3. 3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. poz. 369)
 4. 4.Statut Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Wrocław 2013.
 5. 5.Statut Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy. Trzebnica 2011.

§ 3.     Organem prowadzącym jest Powiat Trzebnicki.

§ 4.     Biblioteka działa w ramach Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno-Programowego                    
           w Trzebnicy.

§ 5.     Biblioteka obejmuje swoim zasięgiem teren powiatu trzebnickiego (gminy Trzebnica, Prusice, Oborniki Śląskie, Zawonia, Wisznia Mała, Żmigród)

§ 6.     Biblioteka wchodzi w skład sieci bibliotek pedagogicznych województwa dolnośląskiego współpracujących w ramach Dolnośląskiego Systemu Informacji Edukacyjnej (DSiE) budowanego w oparciu o zintegrowany program biblioteczny Aleph.

             Strategię Systemu opracowuje dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, który:

 1. 1.Wyznacza zadania, koordynuje i monitoruje DSiE

2. Organizuje doskonalenie nauczycieli bibliotekarzy, pracujących w bibliotekach sieci, w ramach przyjętej strategii Systemu.

   3. Dokonuje analiz i ocen dotyczących wyników pracy bibliotek.

4. Wnioskuje do władz w sprawach wymagających wsparcia, zmian lub interwencji.

§ 7.     Biblioteka działa przez cały rok, jest placówką, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Wypożyczalnia Biblioteki jest czynna:

poniedziałek - 9 - 15; wtorek, czwartek, piątek - 11 - 17; środa -  nieczyna; pierwsza sobota miesiąca: 10 - 13.

W okresie feryjnym: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 10 -16.

§8.     Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych w Wypożyczalni i Czytelni Biblioteki   Pedagogicznej w Trzebnicy mają wszyscy zainteresowani.

§ 9.   Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

§ 10. Opłaty pobierane są jedynie za:

          - wydanie karty bibliotecznej,

       - roczną prolongatę konta bibliotecznego,

         - wydanie duplikatu karty bibliotecznej,

        - niezwrócenie w terminie wypożyczonych książek, płyt CD i DVD, kaset VHS,
          - zagubienie lub zniszczenie książek, płyt CD i DVD, kaset VHS,

           - korzystanie z drukarek, kopiarek, skanerów.

 

§ 11. Wysokość opłat jest podana w Załącznikach do niniejszego regulaminu:

            - Załącznik nr 1 - Cennik usług,

           - Załącznik nr 2 – Zasady przeliczania wartości zagubionych lub zniszczonych książek,
                                        płyt CD i DVD, kaset VHS.    

 

§ 12. Za pobrane opłaty Biblioteka wystawia dowód wpłaty.

§ 13. Zbiory Biblioteki podlegają przepisom o ochronie własności społecznej. Korzystający

          ze zbiorów są odpowiedzialni za wszystkie straty powstałe z ich winy.

 

§ 14. Użytkowników Czytelni i Wypożyczalni obowiązuje:

             - zachowanie ciszy,

         - zakaz używania telefonów komórkowych,

          - zakaz kopiowania zbiorów przy użyciu prywatnych urządzeń elektronicznych .      

           - zakaz palenia tytoniu,

           - zakaz spożywania posiłków.

 

II. Zadania Biblioteki

§ 15. Podstawowe zadania Biblioteki określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia     28 lutego 2013 r. poz. 369.

§16.    Zadania dotyczące DSiE określa dyrektor DBP.

§ 17.   Szczegółowe zadania Biblioteki i nauczycieli bibliotekarzy określa dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy.

 

 III. Udostępnianie zbiorów

§ 18. Zapis do Biblioteki

         Zapisu do Biblioteki dokonuje się w Wypożyczalni.

§ 19. Dokumenty wymagane przy zapisie:

             1. Nauczyciele i nauczyciele akademiccy:

 • dowód osobisty, oświadczenie nauczyciela o zatrudnieniu / dokumentu potwierdzającego zatrudnienie

                           - Załącznik nr 5 – Oświadczenie nauczyciela o zatrudnieniu

 

        2. Studenci:

 • dowód osobisty, legitymacja studencka

 

        3. Słuchacze szkół pomaturalnych i policealnych:

 • dowód osobisty, legitymacja szkolna.

                                                              

         4. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

 • dowód osobisty, legitymacja szkolna

                          

       5. Inni:

 • dowód osobisty

                         

 

§ 20. Zapisujący się do Biblioteki zobowiązany jest do:

 

            1. Zapoznania się z Regulaminem Biblioteki Pedagogicznej w Trzebnicy.

 

            2. Złożenia pisemnego zobowiązania jego przestrzegania

              - Załącznik nr 3 - Oświadczenie czytelnika o znajomości Regulaminu udostępniania
                                         zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej w Trzebnicy

         3. Podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych

               - Załącznik nr 4 - Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych.

            

     4. Zgłaszania wszelkich zmian w podanych danych osobowych.

 

§ 21. Karta Biblioteczna

1. Karta biblioteczna Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej wykupiona przez użytkownika jednej z bibliotek pedagogicznych na terenie województwa dolnośląskiego jest ważna w pozostałych placówkach, w których użytkownik założył konto czytelnicze.

 2. W każdej bibliotece użytkownik opłaca prolongatę konta czytelniczego po upływie jednego roku od daty zapisu.

                Załącznik nr 1 – Cennik usług

 

3. Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni osobiście, telefonicznie (tel. 71 312 06 60) lub pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

4. Za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie odpowiada właściciel karty.

 

 • § 22. Zamawianie zbiorów

 

 1. 1.Użytkownik Biblioteki ma do dyspozycji bazy i katalogi w systemie Aleph. Zamawianie zbiorów zarówno do Wypożyczalni, jak i do Czytelni odbywa się poprzez OPAC WWW.

 

           2. Jeżeli czytelnik nie pamięta hasła do swojego konta musi skontaktować się z Biblioteką.

 

3. Użytkownik może zarezerwować książki, płyty CD i DVD, kasety VHS będące aktualnie

     wypożyczone.

4. Użytkownik może sprawdzić stan swojego konta na stronie www systemu Aleph.

             5. Czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi ok. 30 minut. W okresie

      wzmożonego ruchu (październik, luty) czas oczekiwania na realizację zamówienia

                może być dłuższy.

                Zamówienia złożone 15 min. przed zamknięciem Biblioteki są realizowane w dniu

             następnym.

 

§ 23. Wypożyczanie zbiorów

 1. 1.Nauczyciele - mogą jednorazowo wypożyczyć 10 książek na okres 3 miesięcy, 3 płyty CD i DVD oraz 2 kasety VHS na okres 3 miesięcy.
 1. 2.Studenci, uczniowie i inni czytelnicy - mogą jednorazowo wypożyczyć 10 książek na okres 1 miesiąca, 3 płyty CD i DVD oraz 2 kasety VHS na okres 1 miesiąca.
 1. 3.Zamówione zbiory Wypożyczalnia rezerwuje przez 7 dni.
 1. 4.Użytkownik ma prawo prolongować wypożyczone książki, płyty CD i DVD, kasety VHS:

- samodzielnie poprzez swoje konto, jeżeli nie został przekroczony termin zwrotu,

- telefonicznie pod nr 71 312 06 60,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

- osobiście w Wypożyczalni

na ten sam okres, na który zostały wypożyczone, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innego użytkownika. Prolongaty realizowane drogą elektroniczną są potwierdzane   e-mailem z nowym terminem zwrotu.

Prolongatę można powtarzać na tych samych warunkach. Łączny okres wypożyczenia nie może przekroczyć 1 roku.

 1. 5.Użytkownik, który ma na koncie książki, płyty CD i DVD, kasety VHS, których termin
     zwrotu upłynął, nie może wypożyczyć następnych pozycji w bibliotekach

województwa dolnośląskiego do czasu zwrotu przetrzymanych zbiorów i uregulowania        

   należnej kwoty kary.

 1. 6.Użytkownik, który zwrócił zbiory, ale nie zapłacił kary za ich przetrzymanie, nie może korzystać z Wypożyczalni do czasu uregulowania należnej kwoty kary. Jeżeli nie ureguluje opłaty za przetrzymanie zbiorów, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy egzekwuje opłatę za przetrzymanie na drodze prawnej.
 1. 7.Wypożyczalnia pobiera karę pieniężną za każdy dzień roboczy przetrzymania książki, płyty CD i DVD, kasety VHS nie wliczając dni zamknięcia biblioteki.

   Wysokość opłaty jest określona w Załączniku nr 1 – Cennik usług.

 1. 8.Użytkownikowi, który nie oddał w terminie wypożyczonych książek, płyt CD i DVD,VHS Biblioteka wysyła upomnienie elektroniczne, a następnie jedno upomnienie pisemne listem poleconym. Jeżeli upomnienie nie spowoduje ich zwrotu i uregulowania opłaty za przetrzymanie zbiorów, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy egzekwuje zwrot i opłatę za przetrzymanie na drodze prawnej.
 1. 9. Za wysłanie upomnienia Użytkownikowi zalegającemu ze zwrotem zbiorów

   Wypożyczalnia pobiera opłatę w wysokości określonej w Załączniku nr 1- Cennik

   usług.

 

 1. 10.Użytkownicy Biblioteki otrzymują potwierdzenie rozliczenia z Biblioteką wyłącznie
       przy czystych kontach.

 

§ 24. Wypożyczanie przez wypożyczalnię międzybiblioteczną.

 1. 1.Prawo do korzystania z Wypożyczalni międzybibliotecznej mają wszyscy użytkownicy
     biblioteki.
 1. 2.Biblioteka sprowadza z bibliotek krajowych zbiory, których nie ma w bibliotekach
  w powiecie trzebnickim.
 1. 3.Zamówienia na sprowadzenie zbiorów należy składać :

                 lub

 • osobiście w Wypożyczalni.
 1. 4.Zbiory sprowadzone udostępniane są tylko w Czytelni.
 1. 5.Ze zbiorów Użytkownik może korzystać w terminie określonym przez bibliotekę wypożyczającą.
 2. 6.Koszty związane ze sprowadzeniem zbiorów z innych bibliotek pokrywa użytkownik.
 1. 7.Wypożyczalnia międzybiblioteczna w Trzebnicy realizuje dla bibliotek krajowych zamówienia na zbiory dostępne w Bibliotece.
 1. 8.Wypożyczeniom międzybibliotecznym nie podlegają:

- książki z księgozbioru podręcznego Czytelni,

- książki rzadkie, trudne do nabycia,

- książki w złym stanie zachowania,

- czasopisma.

 1. 9.Zbiory wypożyczane są na okres 1 miesiąca od daty ich otrzymania. Biblioteka zamawiająca jest zobowiązana do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem i odpowiada materialnie za powstałe straty.

10. Rewersy niezrealizowane odsyła się bibliotece zamawiającej z podaniem przyczyny

   niewykonania zamówienia.

11. Zamówione zbiory przesyłane są do innych bibliotek przesyłkami poleconymi.

§ 25. Korzystanie z Czytelni

 1. 1.Czytelnia jest dostępna dla osób korzystających :

   - ze zbiorów Biblioteki na miejscu,

   - z komputerów z dostępem do Internetu (w celach edukacyjnych),

   - z miejsca do nauki i pracy.

 1. 2.W Czytelni jednorazowo można korzystać z 10 zamówionych pozycji. Po ich zwrocie

   można otrzymać kolejne pozycje.

 1. 3.Zamówione zbiory Czytelnia rezerwuje przez 4 dni.
 1. 4.Po zakończeniu pracy w Czytelni użytkownik zwraca dyżurującemu nauczycielowi
  bibliotekarzowi udostępnione zbiory.
 1. 5.Istnieje możliwość wypożyczenia książek z Czytelni na weekend i święta. Wypożyczenia
  dokonuje się w piątek po godz. 15 a zwrotu dokonuje się w poniedziałek do godz. 12.

Za niezwrócone zbiory z Czytelni pobierana jest opłata wg Załącznika nr 1 – Cennik usług.

 

§ 26. Zagubienie lub zniszczenie książki, płyty CD i DVD, kasety VHS

 1. 1.Użytkownik, który zgubił lub zniszczył książkę, płytę CD i DVD, kasetę VHS zobowiązany jest:
 • odkupić książkę, płytę CD i DVD, kasetę VHS o tym samym tytule i roku wydania,  ewentualnie wydania późniejsze,

lub

 • odkupić inną książkę, płytę CD i DVD, kasetę VHS odpowiadającą potrzebom
  Biblioteki o wartości obliczonej wg Załącznika nr 2 – Zasady przeliczania wartości

           zagubionych lub zniszczonych książek, płyt CD i DVD, kaset VHS,

lub

 • zapłacić kwotę odpowiadającą wartości nie zwróconej książki, płyty CD i DVD,
  kasety VHS obliczonej wg Załącznika nr 2 – Zasady przeliczania wartości
  zagubionych lub zniszczonych książek, płyt CD i DVD, kaset VHS.

 

 1. 2.Biblioteka dochodzi na drodze prawnej do odzyskania książek i innych zbiorów bibliotecznych niezwróconych Bibliotece.

 

IV. Przepisy końcowe

 1. 1.Użytkownicy korzystający z usług Biblioteki zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także późniejszych zmian w regulaminie i załącznikach.

O zmianach tych są informowani przez pracowników Wypożyczalni podczas odwiedzin oraz na stronie internetowej Biblioteki www.podmp-trzebnica.edu.pl

 1. 2.Użytkownicy nie przestrzegający przepisów Regulaminu Biblioteki tracą prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki. Użytkownikom tym przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy w terminie do 14 dni od daty zdarzenia.
 1. 3.Traci moc Regulamin udostępniania zbiorów z dnia 13.11.2008r.
 1. 4.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 r.

 

Regulamin w wersji .pdf wraz z załącznikami

 • Spotkanie autorskie z Panem Marianem Pietrzykiem

   

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszam na spotkanie z Autorem eseju historycznego "Na Wołyniu skończył się świat", Panem Marianem Pietrzykiem (vel Arturem Marino), które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. (środa) w godz. 17.30 - 18.30 w PODM-P w Trzebnicy (ul. Nowa 1 - dawne pomieszczenia SP nr 2).

  W czasie spotkania będzie możliwość zakupienia książki z autografem w preferencyjnej cenie.

   
   
 • RODO - Obowiązek informacyjny

   

  W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

  informuję, że zgodnie z art. 13:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

  POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNO-PROGRAMOWEGO W TRZEBNICY 

  – reprezentowany przez p. o. Dyrektora Sebastiana Węgrzynowskiego

  ul. Nowa 1, 55-100 Trzebnica

  tel. 71 738 10 22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Więcej…  
 • Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole

   

  Szanowni Państwo,

  w dn. 18 lutego br. w godz. 14.30 - 16.45 (3 godz. dydaktyczne) w Sali Konferencyjnej PODM-P w Trzebnicy (ul. Nowa 1) odbędzie się szkolenie dla 20 osób pn. Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole. Poprowadzi je Pani Katarzyna Matyasik – logopeda, specjalista neurologopedii oraz wczesnej logopedii klinicznej, pedagog specjalny. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami mowy oraz z trudnościami szkolnymi.

  Szkolenie kierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych oraz do nauczycieli wychowania przedszkolnego. 

  Więcej…  
 • IBUK libra 100px

  Uwaga - Kody PIN wydane przed dn. 22 lutego 2017r. zachowują ważność.
   

  Ponad 1500 tytułów z zakresu pedagogiki, psychologii, komunikacji społecznej i socjologii dostepnych na stronie http://libra.ibuk.pl/ Zapraszamy do Biblioteki (ul. Nowa 1) po odbiór PINów. Szczegółowe informacje o możliwości korzystania z wirtualnej czytelni IBUK dostępne są tutaj

  Więcej…

organszkoleniakatalogi

cytat