logo-osrodek2

 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg

Statut Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Trzebnicy

 

Statut

Ośrodka Doradztwa Metodyczno - Programowego

w Trzebnicy

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 , poz.2572 ze zm.)

 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),

 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. nr 200, poz. 1537),

 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz.1436),

 5. Uchwały nr VI/56/2011 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia zespołu placówek pn. Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy.

 6. Niniejszego statutu.

 

 

§ 2

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. Ośrodku – należy przez to rozumieć Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy.

 2. Zespole – należy przez to rozumieć Zespół placówek pn. Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy.

 

§ 3

Siedzibą Ośrodka jest miasto Trzebnica, ul. Wrocławska 10.

 

§ 4

Obszarem działania Ośrodka jest teren Powiatu Trzebnickiego.

 

§ 5

Ośrodek jest placówką działającą w ciągu całego roku szkolnego, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

 

 

 

Rozdział II

Cele i zadania

 

§ 6

Celem działania Ośrodka jest:

- organizowanie i inicjowanie, wspomaganie, przeprowadzanie działań podnoszących poziom kompetencji zawodowych nauczycieli, służących poprawie jakości oświaty i poziomu kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem zadań w zakresie doradztwa metodycznego;

-zaspakajanie potrzeb kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w zakresie ich doskonalenia zawodowego.

 

§ 7

Do zadań Ośrodka należy:

 1. organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli;

 2. gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 3. organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek;

 4. wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 5. organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego, w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny;

 6. współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli;

 7. wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.

 8. Inne zadania realizowane na zlecenie organu prowadzącego dotyczące doskonaleni zawodowego nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna Ośrodka

 

 

§ 8

Ośrodek jest placówką wchodzącą w skład Zespołu pn. Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy.

 

§ 9

Ośrodkiem kieruje Dyrektor Zespołu pn. Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy.

 

§ 10

W Ośrodku zatrudniani są:

- nauczyciele konsultanci,

- doradcy metodyczni.

 

§ 11

Do zadań nauczycieli konsultantów należy doradztwo metodyczne dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu trzebnickiego, w szczególności:

 1. planowanie, organizowanie badanie efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego,

 2. tworzenie programów nauczania,

 3. dobór i adaptacja materiałów dydaktycznych do programów nauczania,

 4. rozwijanie umiejętności metodycznych,

 5. podejmowanie i prowadzenie prac koncepcyjnych dotyczących zakresu i sposobu organizowania form doskonalenia zawodowego.

 

Do zadań nauczycieli doradców metodycznych należy:

 1. wspomaganie nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych w:

  - prowadzeniu procesu dydaktyczno wychowawczego,

  - tworzeniu i doborze programów i materiałów dydaktycznych

  - rozwijaniu umiejętności metodycznych poprzez:

 1. udzielanie konsultacji,

 2. prowadzenie zajęć edukacyjnych, oraz warsztatów i szkoleń,

 3. organizowanie innych działań mających na celu wspomaganie nauczycieli i ich rozwój zawodowy.

 

§ 12

Szczegółowe obowiązki pracowników Ośrodka określa Dyrektor Zespołu w zakresach czynności.

 

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 

 

§ 13

Zmiany Statucie Ośrodka dokonuje się w trybie określonym w prawie oświatowym.

 

§ 14

Statut wchodzi zarządzeniem Dyrektora Zespołu.

 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

   

  Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska ustaliła podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018:

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

  3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

  4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

  5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

   

   
 • Forum Dyrektorów

   

  Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy zaprasza kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowych na Forum Dyrektorów, które odbędzie się 26 lutego br. w godz. 11.00 - 13.00. Zmiany w prawie oświatowym, wynikające z Ustawy z dn. 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych omówi radca prawny Lidia Satkowska. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia udziału w formie doskonalenia lub o wysłanie wiadomości na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne są na plakacie, załączonym tutaj.

   

   
 • Matematyczne inspiracje w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

   

  Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy zaprasza nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na warsztaty pn. "Matematyczne inspiracje w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej", które odbędą się 8 marca br. w godz. 15.00 – 18.00. Warsztaty poprowadzi mgr Dorota Downar-Zapolska – doradca metodyczny WCDN. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia udziału w formie doskonalenia lub o wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i wysłanie formularza w formacie PDF na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

  Szczegółowe informacje dostępne są na plakacie, załączonym tutaj.

   
 • IBUK libra 100px

  Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Tygodnia E-książki (5-11 marca 2017 r.) serwis Ibuk Libra przygotował dla Użytkowników korzystających z wirtualnej czytelni niespodziankę. W okresie 1-14 marca 2017 r. zostanie poszerzony zestaw tytułów na platformie IBUK Libra o ok. 2700 publikacji, tj. pojawią się  książki z następujących kategorii:
   
  - literatura faktu
   
  - literatura piękna
   
  Uwaga - Kody PIN wydane przed dn. 22 lutego 2017r. zachowują ważność.
   

  Ponad 1500 tytułów z zakresu pedagogiki, psychologii, komunikacji społecznej i socjologii dostepnych na stronie http://libra.ibuk.pl/ Zapraszamy do Biblioteki (ul. Nowa 1) po odbiór PINów. Szczegółowe informacje o możliwości korzystania z wirtualnej czytelni IBUK dostępne są tutaj

  Więcej…

organszkoleniakatalogi

cytat