logo-powiat

 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg

Koncepcja rozwoju PODM

 

koncepcja funkcjonowania i rozwoju

powiatowego ośrodka doradztwa Metodyczno-Programowego

w Trzebnicy

    na lata 2011 -2016

 

Podstawa prawna opracowania koncepcji:

Podstawę do opracowania koncepcji funkcjonowania i rozwoju stanowią:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych                    (Dz. U.  z 2003r. Nr 89, poz. 824);
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U z 1997r. Nr 85, poz. 539);
 • Porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego z Zarządem Powiatu Trzebnickiego z dnia 12 czerwca 2000r. w sprawie przekazania przez województwo dolnośląskie filii Biblioteki Pedagogicznej w Trzebnicy;
 • Uchwały nr VI/56/2011 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 15 czerwca 2011r.          w sprawie utworzenia zespołu placówek pn. Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy;
 • Statut Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy;

Ponadto w opracowaniu koncepcji uwzględniono:

 • sugestie organu założycielskiego, zgodne z aktualnymi trendami edukacyjnymi;
 • wnioski wyciągnięte z analizy działań podejmowanych przez Szkoły i nauczycieli regionu;
 • wnioski z wstępnej diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli środowiska lokalnego;
 • działania realizowane wcześniej przez Bibliotekę Pedagogiczną obecnie wchodzącą   w skład w/w zespołu placówek;
 • koncepcję MEN zakładającą wdrożenie nowych zasad funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli.

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy (PODM-P) jako placówka doskonalenia nauczycieli wchodząca w skład  tzw. systemu wychowania równoległego, to instytucja towarzysząca lokalnym szkołom w ich projakościowym rozwoju.

PODM-P swą działalność rozpoczął z dniem 1 lipca 2011r., na mocy Uchwały nr VI/56/2011 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 15 czerwca 2011 roku. Jest to Zespół placówek w skład którego weszły: Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy i Biblioteka Pedagogiczna w Trzebnicy. Powołanie zespołu związane było z konicznością uporządkowania stanu prawnego placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Trzebnicki oraz z koniecznością wypełnienia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego a Zarządem Powiatu Trzebnickiego.

PODM-P działa na obszarze gmin: Oborniki Śląskie, Prusice, Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia, Żmigród. Placówka ma objąć opieką szkoleniową ponad 1000 nauczycieli zatrudnionych w 120 szkołach i placówkach oświatowych terenu powiatu trzebnickiego.

 

Misja

Głównym celem działania Zespołu jest prowadzenie działań podnoszących poziom kompetencji zawodowych nauczycieli, stwarzanie dostępu do źródeł wiedzy i informacji, wspieranie nauczycieli w procesie permanentnej edukacji, metodyczne wsparcie nauczycieli w taki sposób, aby służyli projakościowemu rozwojowi organizacji z którymi są związani.

Nauczyciele, aby mogli jak najbardziej efektywnie kształtować umiejętności i postawy swych uczniów, są zobowiązani nieustannie podnosić swoje kwalifikacje. Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli ma dla nich również wymiar prywatny. Przepisy prawa oświatowego obligują ich do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego, a tym samym do doskonalenia i dokształcania. Celem PODM-P w Trzebnicy jest ułatwienie nauczycielom realizacji w/w celów.

Naczelną misją jest wspieranie działalności szkół i placówek oświatowych dla jakościowego rozwoju, przygotowanie kadr pedagogicznych do prawidłowego pełnienia przypisywanych im ról we wszystkich procesach zachodzących w ich placówkach.

 

Główne kierunki działania PODM-P

 • diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dotyczących doradztwa metodycznego;
 • podejmowanie działań wspierających funkcjonowanie i rozwój szkół i placówek oświatowych;
 • wspieranie edukacyjne  nauczycieli zatrudnionych na różnych poziomach nauczania, we wszystkich typach szkół znajdujących się na terenie Powiatu Trzebnickiego, dostarczenie wiedzy merytorycznej i warsztatowej o wszystkich procesach obecnych w szkole: nauczania, uczenia się, wychowania, opieki, zarządzania, kierowania;
 • realizacja działań związanych z rozwojem zawodowym nauczycieli;
 • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji;
 • prezentowanie i upowszechnianie informacji dotyczących oferty edukacyjnej i osiągnięć placówki;
 • upowszechnianie osiągnięć szkół i nauczycieli z terenu oddziaływania;
 • budowanie potencjału kadry PODM-P;
 • budowanie bazy dydaktycznej;
 • zapewnienie sprawnego rozwoju placówki poprzez efektywne zarządzanie.

 

Wizja rozwoju

Wg nowych założeń MEN doskonalenie nauczycieli ma być powiązane                        z rozpoznaniem rzeczywistych potrzeb szkoły, identyfikacji miejsc wymagających zmiany, poprawy. PODM-P w Trzebnicy zamierza realizować swoje zadania wg tych nowych zasad. Zamierza być bliżej placówek by móc rozpoznać ich mocne i słabe strony, w celu dostosowania swej oferty edukacyjnej do konkretnych potrzeb danej placówki, by jak najefektywniej wesprzeć ją w rozwiązaniu problemu.

Egzemplifikacją misji i kierunków rozwoju placówki jest logo Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy.

 

 

 

Jest to bardzo prosty znak graficzny. Można dostrzec tu: człowieka – czyli humanistyczne podejście do użytkownika, drogę – ścieżkę, którą będziemy podążać, dom - miejsce najbardziej istotne dla każdego z nas i jednocześnie strzałkę – oznaczającą rozwój.  W logo zauważyć można literkę „i” czyli zdobywanie informacji, wiedzy.

 

PODM-P w Trzebnicy swoje zadania szkoleniowe realizował będzie poprzez:

 • Konsultacje (indywidualne i zespołowe) – udzielanie porady przez specjalistę              z możliwością wymiany doświadczeń w wypadku konsultacji zespołowej;
 • Szkolenia rad pedagogicznych – zapoznanie z problemem, przekazanie informacji, pogłębianie wiedzy dotyczącej aktualnych zagadnień edukacyjnych w konkretnej szkole;
 • Konferencje (naukowe, metodyczne, informacyjno-szkoleniowe) – nabycie wiedzy dotyczącej istotnych zagadnień dla edukacji, poznanie opinii specjalistów w danej dziedzinie i uczestników spotkania;
 • Seminarium – pogłębianie wiedzy i wzbogacanie doświadczeń poprzez aktywną współpracę uczestników;
 • Warsztaty metodyczne – doskonalenie umiejętności praktycznych, wypracowanie konkretnych rozwiązań dydaktycznych z wykorzystaniem metod aktywizujących.

 

W dalszej perspektywie  planuje się organizację dłuższych form:

 • Kurs doskonalący –forma minimum 15 godz., dająca możliwość nabycia wiedzy          i umiejętności w określonym obszarze;
 • Kursy kwalifikacyjne.

 

Zajęcia te prowadzone będą przez:

 • szkoleniowców pozyskiwanych z zewnątrz - pracowników naukowych wyższych uczelni, edukatorów, trenerów;
 • szkoleniowców pozyskanych z zasobów lokalnych - nauczycieli zatrudnionych          w placówkach terenu działania PODM-P w Trzebnicy, a dysponujących specyficzną wiedzą i umiejętnościami dla danego obszaru działania.

 

Adresatami działań PODM-P będą:

 • dyrektorzy Szkół i placówek oświatowych,
 • pracownicy organów prowadzących i nadzorujących szkoły,
 • nauczyciele wszystkich poziomów nauczania,
 • inni pracownicy oświaty.

Placówka ta ma ułatwić każdemu mieszkańcowi regionu realizacje, jego aspiracji zawodowych oraz rozwój własny. Dlatego niektóre oferty będą miały charakter otwarty i będą z nich mogli skorzystać również:

 • studenci przygotowujący się do zawodu nauczycielskiego,
 • uczniowie,
 • społeczność zainteresowana sprawami kształcenia.

 

Sposoby realizacji form doskonalenia:

 • formy stacjonarne - realizowane z wykorzystaniem bazy lokalowej własnej, jak            i organu prowadzącego, zaprzyjaźnionych instytucji, bazy lokalowej Szkół terenu;
 • uruchomienie e-learningu - w dalszej perspektywie.

 

Organizacja szkoleń w różnych miejscach, szkołach, pozwoli bliżej poznać ich specyfikę działania, pozwoli zintegrować się ze środowiskiem oświatowym.

W miarę możliwości planuje się organizację jak największej ilości spotkań niepłatnych. Informacja o wszelkich formach będzie rozsyłana – do szkół, referatów oświaty w gminach oraz  poszczególnych nauczycieli – drogą elektroniczną oraz w formie papierowej – plakaty informacyjne. Przy organizacji płatnych form zakłada się przyjęcie zasady zniżek, zachęcających placówki do skorzystania z oferty. Może to być np. zniżka 30% dla trzeciego uczestnika danej formy lub 50% dla czwartego i następnego. Warunkiem zorganizowania       i uruchomienia danej formy będzie odpowiednia liczba nadesłanych zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymywać będą pełną informację o terminach        i miejscu zajęć na prywatny adres korespondencyjny (e-mail).

Pomocną tu będzie:

 • baza adresowa szkół,
 • baza adresowa nauczycieli.

Dla celów lepszej organizacji szkoleń budowane są bazy:

 • instytucji szkolących w Polsce,
 • krajowych edukatorów,
 • lokalnych metodyków.

W pierwszym roku pracy Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego skupił się na zadaniach organizacyjnych, administracyjnych i technicznych przygotowujących placówkę do jej prawidłowego funkcjonowania.

Jako istotny aspekt pracy PODM-P w Trzebnicy uznano promocję działań placówek oświatowych z terenu Powiatu Trzebnickiego. W realizacji tego celu pomocne będą internetowe portale społecznościowe. Ważne będzie również tworzenie zasobu informacji edukacyjnej o terenie. Tę funkcję pełnić będzie m.in. strona internetowa, zawierająca adresy stron www wszystkich szkół z podziałem na gminy oraz informacje o osiągnięciach placówek i zatrudnionych w nich nauczycieli.

 

Oferta edukacyjna

PODM-P w Trzebnicy chce wspierać nauczycieli we wszystkich obszarach, które są obecne w szkole, we wszystkich istotnych zadaniach, jakie ich czekają. Pomocą w tym zakresie będzie właściwie dobrana oferta edukacyjna, przygotowana i opracowana po przeanalizowaniu potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli. PODM-P będzie również proponował własne tematy szkoleń, zgodnie z kierunkami rozwoju oświaty i priorytetami MEN oraz trendami edukacyjnymi.

Za nami kolejny już rok wdrażania nowej podstawy programowej. Trwa kolejny, bardzo istotny szczególnie w gimnazjum, bowiem egzaminy końcowe będą prowadzone według nowych standardów, wynikających z zapisów treści podstawy programowej. Z kolei, dla szkół ponadgimnazjalnych, jest to czas przygotowania się do wdrażania nowej podstawy na tym poziomie nauczania.

W związku z powyższym istotne będzie prowadzenie szkoleń z zakresu:

 • doskonalenia kompetencji dyrektora w zakresie nadzoru nad realizacją podstawy programowej;
 • wsparcia metodycznego nauczycieli w zakresie realizacji nowej podstawy programowej;
 • zmiany w systemie egzaminów zewnętrznych.

Zmiany w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wymuszają organizację szkoleń z zakresu:

 • zarządzania pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole/placówce oświatowej.

Zbliżający się rok jest ważny także z powodu objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem nauki szkolnej.

Tu istotne będzie szkolenie:

 • praca z dzieckiem sześcioletnim w klasie I szkoły podstawowej.

 

Realizacja programu Cyfrowa Szkoła wiąże się z koniecznością przeprowadzenia szkoleń z rozwijania kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym, w tym edukacji wczesnoszkolnej:

 • mobilna edukacja, przegląd mobilnych technologii w kontekście zastosowań edukacyjnych;
 • zdrowie i bezpieczeństwo – zagrożenia realne i domniemane.

 

Szkoleń, zgodnych z priorytetami zarówno nauczycieli, jak i MEN, można zaproponować wiele. Z pewnością będą w dalszym ciągu realizowane formy pedagogizacji środowiska podjęte wcześniej przez Bibliotekę Pedagogiczną:

 • edukacja kulturowa;
 • edukacja medialna;
 • edukacja informacyjna.

 

Podsumowanie

Głównym celem placówki doskonalenia jest zapewnienie dostępu do form szkoleniowych, a także do źródeł wiedzy i informacji, niezbędnych do osiągania sukcesu nauczycieli w taki sposób, aby realizacja zadań im przypisanych zapewniała wysoką jakość placówek, w których są zatrudnieni. Aby mogli zapewnić swym uczniom łatwiejszy start      w dorosłe życie. Konieczne jest dobre rozeznanie zasobów rynku edukacyjnego, zarówno co do ofert szkoleniowych, jak i edukatorów.

Wykonanie tego zadania z pewnością nie będzie łatwe.  Szczególnie w aspekcie dobrze funkcjonujących ośrodków doskonalenia w pobliskim mieście wojewódzkim                           i ugruntowanego nawyku korzystania z ich oferty przez nauczycieli trzebnickich placówek oświatowych. Konieczne będzie wprowadzenie zmian w świadomości potencjalnych odbiorców  oferty PODM-P w Trzebnicy. Proces ten z pewnością ułatwi organizacja jak największej ilości szkoleń bezpłatnych, na wysokim poziomie merytorycznym oraz zgodnych z oczekiwaniami użytkowników. Pracownicy PODM-P w Trzebnicy już współpracują            z placówkami naukowymi, stowarzyszeniami, placówkami doskonalenia gdzie pozyskują szkoleniowców wysokiej klasy, często bez ponoszenia kosztów.

Na lokalnym rynku oświatowym istnieją podmioty, który w różny sposób zajmują się doskonaleniem kadr nauczycielskich i wspieraniem pracy dydaktycznej Szkół. Celem  PODM-P w Trzebnicy nie jest konkurowanie z nimi, ale wypracowanie jak najlepszych form współpracy, z poszanowaniem autonomii, szczytnych celów i idei, którym te podmioty służą. Zamiarem PODM-P jest korzystanie z ich zasobów, doświadczenia i dobrych praktyk, aby jak najlepiej zaspokoić potrzeby edukacyjne pracowników szeroko pojętej oświaty w Powiecie Trzebnickim.

 

 

Trzebnica, 14.09.2011r.

 • Spotkanie autorskie z Panem Marianem Pietrzykiem

   

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszam na spotkanie z Autorem eseju historycznego "Na Wołyniu skończył się świat", Panem Marianem Pietrzykiem (vel Arturem Marino), które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. (środa) w godz. 17.30 - 18.30 w PODM-P w Trzebnicy (ul. Nowa 1 - dawne pomieszczenia SP nr 2).

  W czasie spotkania będzie możliwość zakupienia książki z autografem w preferencyjnej cenie.

   
   
 • RODO - Obowiązek informacyjny

   

  W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

  informuję, że zgodnie z art. 13:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

  POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNO-PROGRAMOWEGO W TRZEBNICY 

  – reprezentowany przez p. o. Dyrektora Sebastiana Węgrzynowskiego

  ul. Nowa 1, 55-100 Trzebnica

  tel. 71 738 10 22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Więcej…  
 • Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole

   

  Szanowni Państwo,

  w dn. 18 lutego br. w godz. 14.30 - 16.45 (3 godz. dydaktyczne) w Sali Konferencyjnej PODM-P w Trzebnicy (ul. Nowa 1) odbędzie się szkolenie dla 20 osób pn. Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole. Poprowadzi je Pani Katarzyna Matyasik – logopeda, specjalista neurologopedii oraz wczesnej logopedii klinicznej, pedagog specjalny. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami mowy oraz z trudnościami szkolnymi.

  Szkolenie kierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych oraz do nauczycieli wychowania przedszkolnego. 

  Więcej…  
 • IBUK libra 100px

  Uwaga - Kody PIN wydane przed dn. 22 lutego 2017r. zachowują ważność.
   

  Ponad 1500 tytułów z zakresu pedagogiki, psychologii, komunikacji społecznej i socjologii dostepnych na stronie http://libra.ibuk.pl/ Zapraszamy do Biblioteki (ul. Nowa 1) po odbiór PINów. Szczegółowe informacje o możliwości korzystania z wirtualnej czytelni IBUK dostępne są tutaj

  Więcej…

organszkoleniakatalogi

cytat