logo-powiat

 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg

Status Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy

Statut Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno - Programowego w Trzebnicy

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne

 

§ 1

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy jest zespołem placówek oświatowych działających na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 , poz.2572 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. nr 200, poz. 1537),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 824),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz.1436),
 • Porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego a Zarządem Powiatu Trzebnickiego z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie przekazania przez województwo dolnośląskie prowadzenia filii Biblioteki Pedagogicznej w Trzebnicy,
 • Niniejszego statutu.

 

§ 2

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 • Zespole - należy przez to rozumieć Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy.
 • Ośrodku – należy przez to rozumieć Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego .
 • Bibliotece – należy przez to rozumieć Bibliotekę Pedagogiczną w Trzebnicy – Filię Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.

 

§ 3

Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Trzebnicki.

 

§ 4

Siedzibą Zespołu jest miasto Trzebnica, ul. Wrocławska 10.

 

§ 5

Obszarem działania Zespołu jest teren Powiatu Trzebnickiego.

 

§ 6

Zespół jest placówką działającą w ciągu całego roku szkolnego, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

 

Rozdział II - Cele i zadania

 

§ 7

Celem działania Zespołu jest:

 • organizowanie i inicjowanie, wspomaganie, przeprowadzanie działań podnoszących poziom kompetencji zawodowych nauczycieli, służących poprawie jakości oświaty i poziomu kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem zadań w zakresie doradztwa metodycznego;
 • stworzenie dostępu do wiedzy i informacji oraz zaspokojenie i rozwijanie potrzeb nauczycieli i innych pracowników oświaty w procesie kształcenia i samokształcenia, w szczególności poprzez gromadzenie materiałów bibliotecznych i zbiorów multimedialnych;
 • zaspakajanie potrzeb kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w zakresie ich doskonalenia zawodowego..

 

§ 8

1. Do zadań Zespołu należy:

 • organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli;
 • gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek;
 • wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego, w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny;
 • współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli;
 • rozwijanie multimedialnego centrum informacji edukacyjnej;
 • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej;
 • udzielanie pomocy i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym;
 • prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej, popularyzacyjnej i dydaktycznej,
 • inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej,
 • wspieranie działalności bibliotek szkolnych,
 • wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.
 • Inne zadania realizowane na zlecenie organu prowadzącego dotyczące doskonaleni zawodowego nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

2. Zespół może podejmować dodatkowe zadania oświatowe, wynikające z porozumień zawartych przez organ prowadzący z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

 

3. Powiatowy Zespół Doradztwa Metodyczno Programowego w Trzebnicy realizuje swoje zadania w szczególności przez:

 • Prowadzenie prac koncepcyjnych dotyczących zakresu i sposobu organizowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • Udzielanie konsultacji
 • Prowadzenie form doskonalenia zawodowego w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń.

 

Rozdział III - Struktura organizacyjna Zespołu

§ 9

1. Zespołem kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy, zwany dalej dyrektorem.

2. Organami zespołu są:

 • Dyrektor Zespołu.

 

§ 10

1. Do zadań Dyrektora należy:

 • kierowanie działalnością Zespołu i reprezentowanie na zewnątrz,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • opracowanie rocznego planu pracy Zespołu i przedkładanie go do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu w terminie do dnia 31. października każdego roku,
 • opracowanie planu finansowego Zespołu na każdy rok przedkładanie go Zarządowi Powiatu,
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu,
 • przedkładanie Zarządowi Powiatu oraz organowi nadzoru pedagogicznego sprawozdanie z wykonania planu pracy za dany rok kalendarzowy w terminie określonym odrębnymi przepisami.
 • sporządzanie i przedkładanie Zarządowi Powiatu sprawozdań finansowych jednostki zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • współpraca z placówkami oświatowymi funkcjonującymi na terenie powiatu trzebnickiego oraz z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu,
 • współpraca z innymi placówkami doskonalenia nauczycieli w celu wymiany doświadczeń,
 • planowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli we współpracy z organem nadzoru pedagogicznego.

 

2. Tryb powoływania odwoływania Dyrektora Zespołu określa Ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

 

§ 11

Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem Ośrodka Doradztwa Metodyczno-Programowego oraz kierownikiem Biblioteki Pedagogicznej.

 

§ 12

1. W zespole może być utworzone stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze.

2. Zatrudnienia na stanowisku kierowniczym dokonuje dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.

 

§ 13

Biblioteka Pedagogiczna w Trzebnicy funkcjonuje w ramach sieci bibliotek pedagogicznych funkcjonujących na terenie województwa dolnośląskiego.

 

§ 14

1. W Zespole zatrudniani są:

- nauczyciele konsultanci,

- nauczyciele bibliotekarze

- pracownicy administracyjni oraz obsługi niebędący nauczycielami.

 

2. W Zespole mogą być w miarę potrzeb – zatrudniani specjaliści niebędący nauczycielami oraz nauczyciele doradcy metodyczni zgodnie z przepisami prawa ogólnie dostępnymi.

 

3. Szczegółową strukturę organizacyjną placówek wchodzących w skład Zespołu określają statuty tych jednostek.

§ 15

Do zadań nauczycieli konsultantów należy doradztwo metodyczne dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu trzebnickiego, w szczególności:

 • planowanie, organizowanie badanie efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • tworzenie programów nauczania,
 • dobór i adaptacja materiałów dydaktycznych do programów nauczania,
 • rozwijanie umiejętności metodycznych,
 • podejmowanie i prowadzenie prac koncepcyjnych dotyczących zakresu i sposobu organizowania form doskonalenia zawodowego.

 

 2. Do zadań nauczycieli doradców metodycznych należy wspomaganie nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych w:

- prowadzeniu procesu dydaktyczno wychowawczego,

- tworzeniu i doborze programów i materiałów dydaktycznych

- rozwijaniu umiejętności metodycznych poprzez:

 1. udzielanie konsultacji,

 2. prowadzenie zajęć edukacyjnych, oraz warsztatów i szkoleń,

 3. organizowanie innych działań mających na celu wspomaganie nauczycieli i ich rozwój zawodowy.

 

§ 16

1. W Bibliotece pedagogicznej zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze.

2. W Bibliotece mogą być – w miarę potrzeb – zatrudniani inni specjaliści.

3. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy zależy:

1) gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych.

2) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej,

3) prowadzenie indywidualnego doradztwa przywarsztatowego dla nauczycieli i pozostałych czytelników,

4) prowadzenie działalności popularyzacyjnej,

5) wspieranie działalności bibliotek szkolnych.

 

§ 17

Pracownicy administracyjni i obsługi zapewniają prawidłowe funkcjonowanie Zespołu w celu należytego wykonywania jego zadań.

 

§ 18

1. Prawa i obowiązki pracowników Zespołu będących nauczycielami określa Karta Nauczyciela.

2. Prawa i obowiązki pozostałych pracowników określają przepisy prawa pracy.

 

§ 19

Szczegółowe obowiązki nauczycieli, oraz innych pracowników Zespołu określa Dyrektor Zespołu w zakresach czynności.

 

Rozdział IV - Zasady finansowania Zespołu

§ 20

1.Podstawa gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy.

2. Wydatki zespołu pokrywa się z budżetu Powiatu a dochodu odprowadza do budżetu

 

§ 21

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy.

 

Rozdział IV - Postanowienia końcowe

§ 22

Zmiany Statucie Zespołu dokonuje się w trybie określonym w prawie oświatowym.

 • Spotkanie autorskie z Panem Marianem Pietrzykiem

   

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszam na spotkanie z Autorem eseju historycznego "Na Wołyniu skończył się świat", Panem Marianem Pietrzykiem (vel Arturem Marino), które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. (środa) w godz. 17.30 - 18.30 w PODM-P w Trzebnicy (ul. Nowa 1 - dawne pomieszczenia SP nr 2).

  W czasie spotkania będzie możliwość zakupienia książki z autografem w preferencyjnej cenie.

   
   
 • RODO - Obowiązek informacyjny

   

  W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

  informuję, że zgodnie z art. 13:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

  POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNO-PROGRAMOWEGO W TRZEBNICY 

  – reprezentowany przez p. o. Dyrektora Sebastiana Węgrzynowskiego

  ul. Nowa 1, 55-100 Trzebnica

  tel. 71 738 10 22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Więcej…  
 • Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole

   

  Szanowni Państwo,

  w dn. 18 lutego br. w godz. 14.30 - 16.45 (3 godz. dydaktyczne) w Sali Konferencyjnej PODM-P w Trzebnicy (ul. Nowa 1) odbędzie się szkolenie dla 20 osób pn. Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole. Poprowadzi je Pani Katarzyna Matyasik – logopeda, specjalista neurologopedii oraz wczesnej logopedii klinicznej, pedagog specjalny. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami mowy oraz z trudnościami szkolnymi.

  Szkolenie kierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych oraz do nauczycieli wychowania przedszkolnego. 

  Więcej…  
 • IBUK libra 100px

  Uwaga - Kody PIN wydane przed dn. 22 lutego 2017r. zachowują ważność.
   

  Ponad 1500 tytułów z zakresu pedagogiki, psychologii, komunikacji społecznej i socjologii dostepnych na stronie http://libra.ibuk.pl/ Zapraszamy do Biblioteki (ul. Nowa 1) po odbiór PINów. Szczegółowe informacje o możliwości korzystania z wirtualnej czytelni IBUK dostępne są tutaj

  Więcej…

organszkoleniakatalogi

cytat